Lắp giàn phơi Hoà Phát AIR nhà Dung P3212 tòa A Thăng Long số 1 Trần Duy Hưng

Chia sẻ

Ngày 21/04/2015, Lắp giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà Dung P3212 tòa A Thăng Long số 1 Trần Duy Hưng, Hà Nội

lap-gian-phoi-nha-dung-p3212-toa-a-thang-long-so-1-tran-duy-hung-01

Giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà Dung P3212 tòa A Thăng Long số 1 Trần Duy Hưng 01

lap-gian-phoi-nha-dung-p3212-toa-a-thang-long-so-1-tran-duy-hung-02

Giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà Dung P3212 tòa A Thăng Long số 1 Trần Duy Hưng 02

lap-gian-phoi-nha-dung-p3212-toa-a-thang-long-so-1-tran-duy-hung-03

Giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà Dung P3212 tòa A Thăng Long số 1 Trần Duy Hưng 03

lap-gian-phoi-nha-dung-p3212-toa-a-thang-long-so-1-tran-duy-hung-04

Giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà Dung P3212 tòa A Thăng Long số 1 Trần Duy Hưng 04

lap-gian-phoi-nha-dung-p3212-toa-a-thang-long-so-1-tran-duy-hung-05

Giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà Dung P3212 tòa A Thăng Long số 1 Trần Duy Hưng 05

lap-gian-phoi-nha-dung-p3212-toa-a-thang-long-so-1-tran-duy-hung-06

Giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà Dung P3212 tòa A Thăng Long số 1 Trần Duy Hưng 06

lap-gian-phoi-nha-dung-p3212-toa-a-thang-long-so-1-tran-duy-hung-07

Giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà Dung P3212 tòa A Thăng Long số 1 Trần Duy Hưng 07

lap-gian-phoi-nha-dung-p3212-toa-a-thang-long-so-1-tran-duy-hung-08

Giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà Dung P3212 tòa A Thăng Long số 1 Trần Duy Hưng 08

lap-gian-phoi-nha-dung-p3212-toa-a-thang-long-so-1-tran-duy-hung-09

Giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà Dung P3212 tòa A Thăng Long số 1 Trần Duy Hưng 09

lap-gian-phoi-nha-dung-p3212-toa-a-thang-long-so-1-tran-duy-hung-10

Giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà Dung P3212 tòa A Thăng Long số 1 Trần Duy Hưng 10

lap-gian-phoi-nha-dung-p3212-toa-a-thang-long-so-1-tran-duy-hung-11

Giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà Dung P3212 tòa A Thăng Long số 1 Trần Duy Hưng 11

lap-gian-phoi-nha-dung-p3212-toa-a-thang-long-so-1-tran-duy-hung-12

Giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR nhà Dung P3212 tòa A Thăng Long số 1 Trần Duy Hưng 12

 
error: