Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City

Chia sẻ

Ngày 22-05-2015, thi công nhà Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City

anh-thanh-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12b01-t11-toa-times-city-01

Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi  phòng 12B01 T11 tòa Times City 01

anh-thanh-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12b01-t11-toa-times-city-02

Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City 02

anh-thanh-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12b01-t11-toa-times-city-03

Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City 03

anh-thanh-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12b01-t11-toa-times-city-04

Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City 04

anh-thanh-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12b01-t11-toa-times-city-05

Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City 05

anh-thanh-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12b01-t11-toa-times-city-06

Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City 06

anh-thanh-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12b01-t11-toa-times-city-07

Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City 07

anh-thanh-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12b01-t11-toa-times-city-08

Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City 08

anh-thanh-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12b01-t11-toa-times-city-09

Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City 09

anh-thanh-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12b01-t11-toa-times-city-10

Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City 10

anh-thanh-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12b01-t11-toa-times-city-11

Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City 11

anh-thanh-lap-gian-phoi-thong-minh-phong-12b01-t11-toa-times-city-12

Anh Thanh lắp giàn phơi thông minh Duy Lợi phòng 12B01 T11 tòa Times City 12

 
error: