Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy

Chia sẻ

Ngày 15/05/2015, thi công lắp đặt Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-01

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 01

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-02

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 02

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-03

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 03

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-04

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 04

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-05

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 05

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-06

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 06

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-07

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 07

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-08

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 08

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-09

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 09

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-10

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 10

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-11

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 11

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-12

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 12

gian-phoi-thong-minh-nha-anh-son-p1104-toa-nha-ctm-so-139-cau-giay-13

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà anh Sơn P1104 tòa nhà CTM Số 139 Cầu Giấy 13

 
error: