Lắp giá phơi đồ nhà anh Thanh phòng 202 nhà D10 Đặng Xá

Chia sẻ

Ngày 25/03/2015, thi công lắp đặt giá phơi đồ nhà anh Thanh phòng 202 nhà D10 Đặng Xá, Hà Nội

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-phong-202-nha-d10-dang-xa-01

Lắp giá phơi đồ nhà anh Thanh phòng 202 nhà D10 Đặng Xá 01

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-phong-202-nha-d10-dang-xa-02

Lắp giá phơi đồ nhà anh Thanh phòng 202 nhà D10 Đặng Xá 02

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-phong-202-nha-d10-dang-xa-03

Lắp giá phơi đồ nhà anh Thanh phòng 202 nhà D10 Đặng Xá 03

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-phong-202-nha-d10-dang-xa-04

Lắp giá phơi đồ nhà anh Thanh phòng 202 nhà D10 Đặng Xá 04

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-phong-202-nha-d10-dang-xa-05

Lắp giá phơi đồ nhà anh Thanh phòng 202 nhà D10 Đặng Xá 05

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-phong-202-nha-d10-dang-xa-06

Lắp giá phơi đồ nhà anh Thanh phòng 202 nhà D10 Đặng Xá 06

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-phong-202-nha-d10-dang-xa-07

Lắp giá phơi đồ nhà anh Thanh phòng 202 nhà D10 Đặng Xá 07

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-phong-202-nha-d10-dang-xa-08

Lắp giá phơi đồ nhà anh Thanh phòng 202 nhà D10 Đặng Xá 08

lap-gian-phoi-nha-anh-thanh-phong-202-nha-d10-dang-xa-09

Lắp giá phơi đồ nhà anh Thanh phòng 202 nhà D10 Đặng Xá 09

 
error: