Lắp giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội

Chia sẻ

Ngày 03/04/2015, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chu-manh-so-223-pho-vong-ha-noi-01

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội 01

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chu-manh-so-223-pho-vong-ha-noi-02

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội 02

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chu-manh-so-223-pho-vong-ha-noi-03

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội 03

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chu-manh-so-223-pho-vong-ha-noi-04

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội 04

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chu-manh-so-223-pho-vong-ha-noi-05

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội 05

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chu-manh-so-223-pho-vong-ha-noi-06

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội 06

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chu-manh-so-223-pho-vong-ha-noi-07

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội 07

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chu-manh-so-223-pho-vong-ha-noi-08

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội 08

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chu-manh-so-223-pho-vong-ha-noi-09

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội 09

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chu-manh-so-223-pho-vong-ha-noi-10

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội 10

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chu-manh-so-223-pho-vong-ha-noi-11

Giàn phơi thông minh nhập khẩu nhà chú Mạnh số 223 Phố Vọng, Hà Nội 11

 
error: